top of page

สงบจิตแห่งความกลัว

ว่าด้วยการบ่มเพาะสันติภาพในโลก ผ่านการสื่อสารและความเป็นพี่น้อง


"ถ้าองค์กรสหประชาชาติสามารถเป็นชุมชนแห่งการสื่อสารที่แท้ ความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆ สามารถจะได้รับการดูแลโดยสังฆะ (ชุมชนแห่งการเจริญสติ) ของสหประชาชาติ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ที่จะรับฟังกันและกันเฉกเช่นพี่น้อง เราสามารถหยุดการกระทำในนามของความปรารถนาเฉพาะของชาติใดชาติหนึ่ง ในสังฆะที่แท้จริง เธอไม่สามารถกระทำการใดๆ บนพื้นฐานของอัตตาตัวตนของเธอ เธอจะต้องวางตัวตนเอกเทศที่เธอคิดว่าเธอแยกขาดจากคนอื่นๆ ทั้งหมดลง และใช้ดวงตาร่วมของสังฆะในฐานะที่เป็นดวงตาของเธอ และการหยั่งเห็นเช่นนี้จะมีความเข้มแข็งยิ่งกว่าการหยั่งเห็นของประเทศใดประเทศหนึ่งลำพัง โปรดจงพูดออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน เมือง และประเทศของเธอ


เราจะต้องช่วยสหประชาชาติให้เป็นสังฆะแห่งหลากหลายเชื้อชาติอย่างแท้จริง

เราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างที่มันเป็นได้ มีคนต้องตายลงทุกวัน มีลูกระเบิดที่แผดผลาญอยู่ทุกวัน ถ้าผู้คนไม่เชื่อมั่นในสหประชาชาติว่าเป็นสังฆะที่แท้แล้ว นั่นก็เพราะสหประชาชาติไม่ได้ทำงานในวิถีที่ควรจะเป็นเช่นนั้น ในทางกลับกัน แต่ละประเทศต่างต้องการจะใช้มันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและความรุนแรงมวลรวมก็ดำเนินต่อไปโดยไม่มีหยุดยั้ง หากสหประชาชาติสามารถเป็นกายแห่งสังฆะที่แท้ได้ และสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสามารถเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพที่แท้จริง เราจะสามารถดำเนินการโดยเร็วและแก้ปัญหาความรุนแรงต่างๆ รอบโลก มีบางคนบอกว่าเขาหมดหวังกับสหประชาชาติ เราควรจะทำลายมันทิ้งแล้วเริ่มอะไรใหม่ แต่สหประชาชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เรามี นั่นคือความหวังของเรา"


พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์

จาก Calming the Fearful Mind: A Zen Respond to Terrorism (สงบจิตแห่งความกลัว -การตอบโต้วิถีเซนต่อการก่อการร้าย)
Comments


bottom of page