top of page

บทพิจารณาอาหาร ๕ ประการ


บทนำ

พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนพวกเราให้เบิกบานกับอาหารมื้อนี้ อย่างมีสติ ระลึกรู้ถึงอาหาร และผู้คนที่อยู่รอบข้าง ในระหว่างที่เรา กำลังรับประทานอาหารนี้ ไม่ปล่อยให้เราถูกชักจูงไปกับความนึกคิด ถึงอดีต หรืออนาคต ขอให้พวกเราได้รับประทานอาหารในภาวะที่ เพียบพร้อมด้วยความสงบ ความเบิกบาน และเป็นอิสระ ตลอดมื้อ อาหารนี้


เมื่อเสียงระฆังครั้งต่อไปดังขึ้น ขอให้พี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่าน ฝึกบทพิจารณาอาหาร ๕ ประการดังนี้

(เสียงระฆัง, ตามลมหายใจ, เสียงปลุก)


๑. อาหารนี้เป็นของกำนัลแห่งจักรวาล พื้นดิน ท้องฟ้า สรรพชีวิต และการทำงานหนัก ด้วยความรัก ความเอาใจใส่


๒. ขอให้เรารับประทานอาหารอย่างมีสติ และด้วยความระลึกรู้บุญคุณ เพื่อให้เรามีคุณค่าเพียงพอที่จะรับอาหารนี้


๓. ขอให้เราตระหนักรู้ และเปลี่ยนแปรสภาวะจิต ที่ไม่ก่อประโยชน์ โดยเฉพาะความโลภ


๔. ขอให้เราถนอมรักษาความเมตตากรุณาให้คงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารในวิธีที่จะสามารถลดทอนความทุกข์ของ สรรพชีวิต ถนอมรักษาโลกของเรา และช่วยยับยั้งสภาวะโลกร้อน


๕. เรายอมรับอาหารนี้เพื่อที่เราจะได้บำรุงรักษาความรักฉันพี่น้อง สร้างสังฆะ และหล่อเลี้ยงอุดมคติแห่งการรับใช้สรรพชีวิต

(เสียงระฆัง)


(หลังจากรับประทานอาหารในความสงบ ๑๕ นาที เสียงระฆัง ๒ ครั้งติดกัน)Comments


bottom of page