top of page

ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

สัปดาห์แห่งการฝึกปฏิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น

1
2

ระยะเวลาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

        การฝึกปฏิบัติเป็นชุมชนในบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์กลมกลืนจะช่วยหล่อเลี้ยงพลังแห่งสติของตัวเราและสมาชิกในสังฆะ เราจึงขอเชื้อเชิญทุกท่านเดินทางมายังสถานปฏิบัติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับสังฆะนักบวชและฆราวาส เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติ สร้างความเบิกบานและศานติ ช่วยให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะมองอย่างลึกซึ้ง แปรเปลี่ยนพลังนิสัยด้านลบ รดน้ำพลังนิสัยด้านบวก ลดทอนความทุกข์ในตนเองและความทุกข์ในสังคม

            เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงในวิถีแห่งสติ เจริญสติกับกิจกรรมประจำวัน เช่น ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ยามเช้าและยามค่ำ เดินสมาธิ รับประทานอาหาร ทำงาน ออกกำลังกายหรือพักผ่อน

เข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ 15.00 - 16.30 น. - วันศุกร์ถัดไป

        เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้ปฏิบัติควรให้เวลาตัวเองอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ โดยทุกท่านต้องผ่านการลงทะเบียนก่อน

         หากท่านต้องการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติร่วมกับสังฆะ ณ หมู่บ้านพลัม ท่านสามารถทำได้โดยการเขียนจดหมายถึงชุมชนของเรา โดยบอกเล่าถึงสิ่งที่ท่านอยากจะฝึกปฏิบัติเพื่อแปรเปลี่ยนความยากลำบากของท่านและเล่าถึงการแปรเปลี่ยนที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมา พร้อมทั้งระยะเวลาที่ท่านต้องการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เราเข้าใจท่านอย่างลึกซึ้งและช่วยเหลือเกื้อกูลการฝึกปฏิบัติของท่านต่อไป 

bottom of page