top of page

10 ปีแห่งการก่อตั้งหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

นะโม พระศากยมุนีพุทธเจ้า


ด้วยพระคุณแห่งพระรัตนตรัย สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมได้ปรากฏบนผืนแผ่นดินไทยจวบจนบัดนี้เป็นเวลาครบ 10 ปีแล้ว เรามีเจตนาจะจัดพิธีรำลึกวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง เพื่อเป็นโอกาสอันประเสริฐที่พวกเราจะได้ย้อนมองวันเวลาแห่งการเติบโตและส่งมอบความกตัญญูสำนึกคุณต่อบรรดาพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระพร้อมทั้งบรรดาพี่น้องญาติธรรมทั้งใกล้และไกลที่ได้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนสังฆะตลอดหนทางที่ผ่านมา


ด้วยเหตุปัจจัยดีงามบรรจบครบถ้วน ในปีนี้ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมประเทศไทยยังมีเจตนาที่จะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างหอสมาธิและพร้อมกันนั้นก็เป็นโถงศาลาแสดงธรรม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเกื้อกูลและอำนวยความสะดวกแก่งานการเผยแผ่ธรรมะและการปฏิบัติภาวนาสำหรับสังฆะพุทธบริษัทสี่

เนื่องในวาระโอกาสนี้

จึงขอเชื้อเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมและภาวนาอธิษฐานจิตเนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับการสร้างหอสมาธิ


 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 3)

ลำดับพิธีการรำลึกวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม

และวางศิลาฤกษ์สร้างหอสมาธิ


9.00

อาราธนาพระคุณเจ้าประจำที่

ฆราวาสพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี


- แนะนำเกี่ยวกับหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

9.30

ภิกษุณี เจินคอง บรรยายโดยสังเขป

- พิธีวางศิลาฤกษ์ โดยคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัม

- พิธีทอดผ้าป่า

- พระเถระฝ่ายเถรวาทเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง 10 ปีหมู่บ้านพลัม

- ถวายไทยทานแด่คณะพระคุณเจ้า

- อุทิศบุญกุศลและสิ้นสุดพิธี

11.15

ถวายภัตตาหารเพล

และ

รับประทานอาหารกลางวัน


ลิงก์ลงทะเบียน


ติดต่อได้ที่ website@thaiplumvillage.org


 

ร่วมทำบุญสร้างหอสมาธิได้ทาง

บัญชี มูลนิธิหมู่บ้านพลัม เพื่อสถานปฏิบัติธรรม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน

เลขที่บัญชี 855-0-24898-6


หากต้องการรับใบอนุโมทนากรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมส่งหลักฐานการโอนมาที่

อีเมล pvftreasurer@gmail.com


การมีส่วนร่วมของเราทุกคนจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งใหญ่ต่อสถานปฏิบัติธรรมของพวกเราบนก้าวย่างแห่งการปฏิบัติและรับใช้พระธรรมบนผืนแผ่นดินนี้


สังฆะพุทธบริษัทสี่

หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


Your presence and participation gives great encouragement to Thai Plum Village on our path of practice and service to all sentient beings.


Fourfold Sangha of

Thai Plum Village

Comentarios


bottom of page