top of page

““หนทางแห่งความเข้าใจและความรัก”“หนทางแห่งความเข้าใจและความรัก”

โครงการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบวช ช่วงเข้าพรรษาปี 2567


ธรรมสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคน


“หนทางแห่งความเข้าใจและความรัก” คือโครงการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบวชสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 18-35 ปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2567 ให้กับผู้ที่มีความสนใจเป็นนักบวชในวิถีของหมู่บ้านพลัม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


ขอเชิญเพื่อนที่รักเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนนักบวชเป็นเวลาสามเดือน เพื่อที่จะได้ลงลึกในการปฏิบัติอันนามาซึ่งการแปรเปลี่ยน เยียวยา ความยากลำบากและหล่อเลี้ยงความสุข เราจะได้ศึกษาองค์ประกอบ 4 ประการของการปฏิบัติคือ การเรียน การปฏิบัติ การทำงาน และการเล่น พวกเราจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของสังฆะและเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติพื้นฐาน และยังได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนใหญ่อันเป็นโอกาสให้เราได้สร้างความรักฉันพี่น้อง เราจะได้รับการดูแลชี้แนะโดยพระพี่เลี้ยง คณะพระธรรมาจารย์ เพื่อให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของนักบวชวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข โดยโครงการนี้เป็นโครงการตระเตรียมสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเดินบนหนทางของชีวิตนักบวช หนทางแห่งความรักและความเข้าใจ และปรารถนาจะเติมเต็มชีวิตในมิติทางจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงพระโพธิจิตให้เติบโตและมั่นคง


กิจวัตรประจาวันโดยทั่วไป


เวลา

กิจวัตร

4:00

ตื่นนอน

4:45

นั่งสมาธิและสวดมนต์

6:00

เดินสมาธิ

7:00

รับประทานอาหารเช้า

8:30-10:30

ชั้นเรียน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางสังฆะ)

11:30

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00

ช่วงพักกลางวัน

15:00-16:30

ทำงาน เช่น ถอนหญ้า ทำสวน ทำความสะอาด เป็นต้น

17:30

รับประทานอาหารเย็น

19:30

นั่งสมาธิและสวดมนต์

21:00

ความเงียบอันประเสริฐในแต่ละสัปดาห์จะมีวันพฤหัสบดีเป็นวันแห่งสติสำหรับนักบวช และวันอาทิตย์เป็นวันแห่งสติสำหรับสังฆะพุทธบริษัทสี่


คุณสมบัติ

  • ผู้หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ถือสัญชาติไทยหรือประเทศในเอเชีย

  • ปฏิบัติธรรมในแนวทางหมู่บ้านพลัมสม่ำเสมอ - สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดสามเดือน

  • มีความสนใจและตั้งใจที่จะเดินบนหนทางชีวิตนักบวช

  • การตัดสินใจได้รับการเห็นพ้องจากคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ สามีหรือคู่ครอง เป็นต้น เพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ

  • ไม่เป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือโรคร้ายแรง : สุขภาพกายและจิตใจของท่าน มีความแข็งแรงเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อตัวท่านและชุมชน และท่านต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดก่อนเข้าโครงการ

  • มีความตั้งใจในการเรียน ฝึกปฏิบัติ และรับใช้ การฝึกปฏิบัติของเราคือการไหลล่องไปกับสังฆะ เราตั้งใจที่จะเรียนรู้การปฏิบัติร่วมกันเป็นชุมชน และไหลล่องไปตามคำแนะนาของสังฆะ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของสังฆะทุกกิจกรรม

  • สามารถแบ่งปันพื้นที่ห้องนอนและพื้นที่ชีวิตกับคนจานวนมากได้

  • ท่านต้องฝึกปฏิบัติปล่อยวางของใช้ส่วนตัวบางส่วนอันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เอกสารประกอบการสมัคร

ขอเชิญท่านส่งเอกสารทั้งหมดตามรายการข้างล่างมาที่อีเมล


1. ใบสมัครและรูปถ่ายปัจจุบัน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

3. จดหมายบอกเหตุผลและปณิธานในการเข้าร่วมโครงการ

4. ประวัติการฝึกปฏิบัติกับหมู่บ้านพลัม

5. ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและผลการตรวจเลือด ผลเอกซเรย์ปอด ผลการตรวจปัสสาวะ รวมถึงโรคเอดส์ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ บีและซีพร้อมจดหมายรับรองแพทย์ ภายในสามเดือนก่อนวันปิดรับสมัครโครงการ

6. จดหมายรับรองจากสังฆะของท่านโดยสามารถส่งไปที่อีเมลด้านบน


หมายเหตุ : ท่านสามารถกรอกเอกสารเป็นภาษาไทย หรือหากท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ กรุณากรอกเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร1. ประกาศรับสมัครลงทะเบียน
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 909KB


2. ใบสมัคร
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 1.16MB


3.ประวัติการฝึกปฏิบัติในวิถีหมู่บ้านพลัม Background with PV Thai 2565
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 146KB


การบริจาคเพื่อสนับสนุน

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนั้นมาจากเงินบริจาค ขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคเงินตามกาลังศรัทธาของท่าน เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงสถานปฏิบัติธรรม โดยในโครงการนี้ประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านอยู่ที่ 22,000 บาท

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการและต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กรุณาเขียนอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับทุนมาที่ noviceretreat@pvthailand.org โดยระบุรายละเอียดดังนี้

- ชื่ออีเมล: ‘ขอรับทุน โครงการเตรียมตัวสู่การเป็นนักบวช ช่วงเข้าพรรษาปี 2567’ - บอกเล่าเหตุผล - ระบุจำนวนเงินที่ขอรับทุนบางส่วน โดยแนบจดหมายขอรับทุนนี้มาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร

หลังจากนั้น กรุณารอรับอีเมลตอบกลับจากทีมลงทะเบียน


กำหนดการ

วันที่

กำหนดการ

2 มิถุนายน

ปิดรับสมัคร

7-9 มิถุนายน

สัมภาษณ์ผู้สมัครชาวไทย ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

10-12 มิถุนายน

สัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างชาติ โดยผ่านแอปพลิเคชั่นซูม

13 มิถุนายน

ประกาศผลการรับสมัคร

19 กรกฎาคม

ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางถึง ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

20 กรกฎาคม

พิธีนับไม้ (เพื่อเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม

พิธีเข้าพรรษา

16 ตุลาคม

ผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติเดินทางกลับ

17 ตุลาคม

พิธีออกพรรษา


ท่านสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ noviceretreat@pvthailand.org

*ปิดรับสมัครวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสันติสุขในใจ คณะนักบวชหมู่บ้านพลัม ผู้จัดงานโครงการหนทางแห่งความเข้าใจและความรัก สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย


Comments


bottom of page