top of page

วันสันติภาพสากล พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อน ๆ ที่รัก


บรรดาคณะภิกษุและภิกษุณีรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ จัดโดย โครงการสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายสันติภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้านการศึกษาและภาคปฏิบัติของสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม”


โดยในโอกาสนี้ พระเถรานุเถระในคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้มอบสันติและความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามด้วยพิธีการมอบรางวัลแด่ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และศึกษาวิจัยเพื่อสันติภาพ หล่อเลี้ยงและเยียวยารักษาโลก โดยมีองค์ปาฐกถาที่มาจากหลากหลายสถานที่ทั่วโลกว่าด้วยการนำพุทธศาสนาเข้าประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสันติภาวะภายในตัวบุคคลและสันติภาพในโลก ในครั้งนี้ พระภิกษุเจินฟับเหนี่ยม พระธรรมาจารย์อาวุโสในฐานะตัวแทนสังฆะหมู่บ้านพลัม ได้ร่วมแสดงปาฐกถาเช่นกัน ตามวิถีของหมู่บ้านพลัม การปฏิบัติอันเรียบง่าย เช่น การนั่ง การเดิน การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ รับประทานอาหารในความเงียบ การเริ่มต้นใหม่ ฯลฯ ได้รับการผสานอย่างยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสแก่การตื่นรู้และหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจและความกรุณาที่มีอยู่แล้วในเบื้องลึกของพวกเราทุกคน รวมทั้งในระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานที่ทำงาน หรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งนับเป็นสาระคุรค่าที่นำสู่ความมั่นคงและเชื่อมโยงสมานฉันท์


พระธรรมาจารย์เป็นตัวแทนของสังฆะหมู่บ้านพลัมรับรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับการทำงานเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์ชีวิตอันเปี่ยมสุขสันติสำหรับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมประเทศไทย


พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ และเพื่อน ๆ พี่น้องอาสาสมัครซึ่งได้มอบความรักความเมตตาและการสนับสนุนให้แก่สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย โปรดร่วมเบิกบานกับภาพแห่งชั่วขณะอันน่าประทับใจในครั้งนี้ด้วยรักและสำนึกคุณ

คณะนักบวชหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

Comments


bottom of page