top of page

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงแม่เจิงคอม


นี่คือชั่วขณะแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หลวงแม่เจินคอมได้เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย


ประกาศเกียรติคุณ

ในโอกาสถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า


ภิกษุณี เจิน คอม

อายุ 84 พรรษา 34

เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2481

ในชื่อ กาว หงอก เฟือง ที่เมืองเบิน จรี

เขตปกครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน ตอนกลางของที่ราบปากแม่น้ำโขง

ระหว่างปี 2512-2515 ท่านได้ร่วมงานกับพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ที่กรุงปารีส ในการจัดตั้งคณะผู้แทนสันติภาพชาวพุทธเพื่อรณรงค์เรื่องสันติภาพในประเทศเวียดนาม

จากนั้น ท่านได้ทำงานร่วมกับพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ เพื่อเริ่มสร้างชุมชนมันเทศ ใกล้กรุงปารีส ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมในปี 2525

ท่านได้ติดตามและช่วยเกื้อกูลพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์เมื่อพระอาจารย์เดินทางเพื่อเผยแผ่ธรรม นอกจากนั้น ท่านยังได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ในเวียดนาม ด้วยการประสานงานส่งอาหารให้แก่เด็กยากจนและส่งยารักษาโรคให้ผู้ป่วย และยังช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หมูบ้านพลัม

ท่านบวชเมื่อปี 2531 โดยมีพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่ยอดเขาคิชกูฏ ประเทศอินเดีย ในช่วง 3 เดือนแห่งการกลับสู่ประเทศเวียดนาม (มกราคม-ต้นเดือนเมษายน 2548) พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ได้กล่าวแก่ผู้คนหลายพันคนทั่วประเทศ-ข้าราชการ นักการเมือง ปัญญาชน พ่อค้าแม่ค้าข้างทาง คนขับรถแท็กซี่ ศิลปิน นอกจากปาฐกถาธรรมของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์แล้ว ภิกษุณีเจิน คอมยังได้สอนและนำการปฏิบัติเจริญสติเพิ่มเติม ท่านนำฝูงชนให้ร่วมร้องเพลงภาวนาของหมู่บ้านพลัม สวดมนต์ และนำการปฏิบัติ “การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์” การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมของเวียดนามให้เข้ากับวิถีชีวิตอันทันสมัยอย่างเรียบง่ายของท่านเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนมากมายที่ได้พบท่าน ในช่วงตรุษเวียดนาม (ประเพณีปีใหม่ของเวียดนาม) การเฉลิมฉลองในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านกระทำการ “อ่านคำพยากรณ์” ให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธหลายร้อยคน

ท่านได้รักษาและมีส่วนในการส่งเสริมสถานภาพสตรีในเวียดนามในระดับชาติ ส่งเสริมสุขภาพและสถานะทางสังคมของสตรี ท่านมีผลงานหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ได้แก่ เรียนรู้ความรักที่แท้จริง (2550) การเริ่มต้นใหม่: สี่ขั้นตอนสู่การฟื้นคืนการสื่อสาร (2557) และการผ่อนคลายอย่างลุ่มลึก: กลับสู่บ้านในตัวเธอ (2556)

ท่านรักษาวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัดและประพฤติตนอย่างซื่อตรง ทั้งยังกอปรด้วยความรักเมตตา ความกรุณา ความเอื้ออารีและความเที่ยงธรรมต่อสรรพชีวีทั่วโลก ในขณะนี้ ท่านจำพรรษาที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและความเป็นเลิศทางวิชาการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงนับได้ว่า ภิกษุณีเจิน คอม เป็นพุทธสาวิกา ผู้อำนวยความสุข สวัสดิภาพ และประโยชน์แก่ประเทศเวียดนามและทั่วทั้งโลก ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ แด่ภิกษุณี เจิน คอม

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

พระพรหมวชิราธิบดี

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ด้วยความระลึกรู้บุญคุณ

สังฆะหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


Commentaires


bottom of page