top of page

บทภาวนากราบสัมผัสพื้นดิน : ความสุขที่แท้จริง

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระองค์และสังฆะของพระองค์คือ ครูของลูก ผู้ให้กำเนิดชีวิตด้านจิตวิญญาณและช่วยหล่อเลี้ยงลูก ในทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง ลูกเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ เป็นน้องของ พระองค์ เป็นลูกของพระองค์ ลูกขอตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้สืบทอดอัน ควรค่าแก่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ไม่ได้แสวงหาความสุขจากชื่อเสียง ความมั่งคั่ง กามารมณ์ อำนาจ อาหารอันฟุ่มเฟือย และสิ่งของอันหรูหรา ความเป็นอิสระ ความรัก และความเข้าใจอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ ต่างหากที่นำมาซึ่งความสุข


เนื่องด้วยความเข้าใจอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ จิตใจและ สิ่งแวดล้อมของพระองค์จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพระองค์ และพระองค์ ไม่ยึดติดกับความคิดที่ผิด พระองค์ไม่คิด พูด หรือทำในสิ่งที่นำมา ซึ่งความทุกข์ต่อพระองค์เองหรือต่อผู้อื่น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องด้วยความเข้าใจอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์จึงทรงมีความรักต่อสรรพชีวิต ทุกเผ่าพันธุ์อย่างไม่มีขอบเขต ความรักนี้บรรเทา ปลดปล่อย และนำมา ซึ่งความสันติเบิกบานต่อสรรพชีวีอย่างเหลือคณานับ ความเข้าใจอัน ยิ่งใหญ่และความเมตตาของพระองค์ นำพระองค์สู่ความเป็นอิสระและความสุขอันมหาศาล ความปรารถนาอันลึกซึ้งของลูก คือการได้ เดินตามก้าวย่างของพระพุทธองค์ ลูกขอตั้งปณิธานว่าลูกจะไม่ขอ เสาะแสวงหาความสุขทางด้าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลูกจะไม่คิดว่า ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง กามารมณ์ อำนาจ อาหารอันฟุ่มเฟือย และสิ่งของ อันหรูหรา จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง ลูกรู้ว่าถ้าลูกวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ ด้วยความอยาก ลูกก็จะเกิดความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง และตนเองก็จะตก เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ ลูกขอตั้งปณิธานที่จะไม่วิ่งตามตำแหน่ง ปริญญา อำนาจ เงินทอง หรือกามารมณ์ ลูกขอตั้งปณิธานที่จะฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความเป็นอิสระในทุก ๆ วัน สิ่งเหล่านี้ จะสามารถทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงแก่ลูกและสังฆะ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

(กราบสัมผัสพื้นดิน)Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page