top of page

บทกราบสัมผัสพื้นดิน ๕ ประการ


ครั้งที่ ๑ ด้วยสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะบรรพบุรุษทุกท่าน ผู้เป็นครอบครัวทางสายเลือดของลูก (เสียงระฆัง) (กราบสัมผัสพื้นดิน)


ลูกเห็นพ่อและแม่ ผู้ที่เลือดเนื้อและพลังชีวิตของท่านสืบสาย หมุนเวียนอยู่ในสายเลือดของลูก อีกทั้งทะนุบำรุงหล่อเลี้ยงเซลล์ทุก เซลล์ในร่างกายลูก โดยผ่านเลือดเนื้อและพลังชีวิตของท่าน ลูกเห็น ปู่ย่าตายาย ผู้สืบทอดความหวัง ประสบการณ์และปัญญาของบรรพบุรุษ จากรุ่นแล้วรุ่นเล่า ลูกได้สืบต่อชีวิต เลือดเนื้อ ประสบการณ์ ปัญญา


ความสุข และความโศกจากบรรพบุรุษทุกรุ่น ความทุกข์และธาตุทั้งหมด ที่ต้องแปรเปลี่ยนลูกกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ลูกขอเปิด หัวใจ เลือดเนื้อ และกระดูก ที่จะรับพลังแห่งญาณทัศนะ ความรัก, และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษทั้งหลายได้ส่งทอดมาสู่ตัวลูก ลูกเห็นว่า ในตัวลูกนั้นมีรากเหง้าของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และบรรพบุรุษทุกท่านย อยู่ในตัวลูก ลูกรู้ว่าลูกเป็นเพียงแต่การสืบเนื่องเชื้อสายบรรพบุรุษ ขอให้ท่านได้โปรดเกื้อกูล ปกปักรักษา และส่งทอดพลังมาสู่ลูกด้วย ลูกรู้ว่าที่ไหนก็ตามที่มีลูกหลานของท่านอยู่ บรรพบุรุษก็อยู่ที่นั่นด้วย ลูกรู้ว่าท่านรักและเกื้อกูลลูกหลานของท่านเสมอ แม้ว่าพวกท่านจะไม่ อาจแสดงออกได้อย่างที่ใจท่านต้องการ ด้วยชีวิตของพวกท่านเองก็ต้อง ประสบกับความยากลำบาก ลูกรู้ว่าบรรพบุรุษของลูกได้พยายามที่จะ มีวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนฐานของความกตัญญู ความเบิกบาน ความเชื่อมั่น


ความเคารพ และความเมตตา ในฐานะที่ลูกเป็นผู้สืบต่อจากบรรพบุรุษ ลูกขอกราบคารวะสักการะอย่างลึกซึ้ง และขอรับเอาพลังของพวกท่าน ให้ไหลเวียนสู่ตัวลูก ขอบรรพบุรุษจงมอบหมายการเกื้อกูล สนับสนุน การปกปักรักษา และเข้มแข็ง แก่ลูกด้วยเทอญ

(ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(เสียงระฆัง)

(ลุกขึ้น)


ครั้งที่ ๒ ด้วยสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะบรรพบุรุษทุกท่านผู้ เป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณของลูก (เสียงระฆัง) (กราบสัมผัสพื้นดิน)


ลูกเห็นครูในตัวของลูก ครูผู้ชี้แนะหนทางแห่งความรักความเข้าใจ วิธีการหายใจ การยิ้ม การให้อภัย และการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างลึกซึ้ง มองผ่านครูของลูก ลูกเห็นครูทั้งหมดถ้วนทั่วทุกรุ่น พระโพธิสัตว์ถ้วนทั่ว ทุกพระองค์ และพระพุทธเจ้าศากยมุนี ผู้ทรงนำครอบครัว ชีวิตทาง จิตวิญญาณเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีที่แล้ว ลูกเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าเป็นดังครูและบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของลูก ลูกเห็นถึง พลังทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าและครูทุกรุ่นจำนวนเหลือที่จะ ประมาณได้หลั่งไหลเข้าสู่ตัวลูก ลูกรู้ว่าพลังแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าได้แปรเปลี่ยนโลกนี้อย่างลึกซึ้ง หากไม่มีองค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของลูกก็จะไม่รู้หนทาง ที่จะปฏิบัติเพื่อนำศานติ และความสุขให้กับชีวิตลูก ครอบครัวลูก และสังคมของลูก ลูกขอเปิดหัวใจและร่างกายเพื่อที่จะรับพลังแห่งความเข้าใจ ความเมตตา และการปกป้องจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลูกขอบรรพบุรุษจงส่งทอดแหล่งพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของ ศานติ ความมั่นคง ความเข้าใจ และความรักมาสู่ลูกด้วย ลูกขอปวารณา ที่จะเปลี่ยนแปรความทุกข์ในตัวของลูกและของโลก และถ่ายทอดพลัง ของท่านสู่ผู้ปฏิบัติในรุ่นอนาคต

(ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(เสียงระฆัง)

(ลุกขึ้น)


ครั้งที่ ๓ ด้วยสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะต่อผืนแผ่นดินนี้ และ บรรพบุรุษผู้ก่อร่างสร้างผืนแผ่นดินนี้ (เสียงระฆัง) (กราบสัมผัสพื้นดิน)


ลูกเห็นตัวลูกเปี่ยมบริบูรณ์และได้รับการทะนุบำรุงจากผืน แผ่นดินนี้ โดยสรรพชีวิตที่ได้อยู่อาศัยที่นี้มาแต่ดั้งเดิม และโดย ความเพียรพยายามของพวกท่านที่ทำให้ลูกได้มีชีวิตที่สะดวกสบาย เอื้ออำนวยสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นจริงสำหรับลูก ลูกเห็นพ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระศรีสุริโยทัย นายปรีดี พนมยงค์ หลวงปู่มั่น ท่านพุทธทาส ท่านอาจารย์ชา คุณแม่เขาสวนหลวง เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่เอ่ยนามและ มิได้เอ่ยนามทุกท่าน ลูกเห็นบุคคลทั้งหมดผู้ทำให้ประเทศนี้เป็นถิ่นอาศัย ของหมู่ชน ต่างเพศ ผิวพรรณเห็นถึงความปรีชาสามารถ การทะนุบำรุงความ รักที่พวกท่านได้อุทิศตนทำงานหนัก เพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สะพาน และถนนหนทางเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีและความยุติธรรม


ในสังคม ลูกเห็นตัวลูกสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของแผ่นดิน ผู้อยู่อาศัย มาแต่ดั้งเดิม และรู้ที่จะอยู่อย่างสงบสันติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดูแลรักษาภูเขา ต้นไม้ สัตว์ พืชพันธุ์ และแร่ธาตุของผืนแผ่นดิน ลูกรู้ถึงพลังของแผ่นดินที่เสียดแทรกอยู่ถ้วนทั่วทุกอณูของกายและ วิญญาณลูก เกื้อกูลและยอมรับลูก ลูกขอปวารณาที่จะบ่มเพาะและ ธำรงพลังอันนี้ และสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป ลูกขอปวารณาที่จะแบ่งปัน การแปรเปลี่ยนความรุนแรง ความเกลียดชัง และอวิชชาซึ่งยังคง นอนเนื่องอยู่ในจิตสำนึกร่วมของหมู่ชนในสังคม เพื่อว่าชนรุ่นอนาคตจะ ได้อยู่อย่างปลอดภัย เบิกบาน และมีศานติมากขึ้น ลูกขอผืนแผ่นดินนี้ จงได้เป็นถิ่นของการปกปักรักษา และการเกื้อกูลสนับสนุน (ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(เสียงระฆัง)

(ลุกขึ้น)


ครั้งที่ ๔ ด้วยความกตัญญู และความการุณย์ ลูกขอกราบคารวะ และ ขอส่งพลังไปยังเหล่าบุคคลผู้เป็นที่รักของลูก) (sitesvdha (เสียงระฆัง) (กราบสัมผัสพื้นดิน)


พลังทั้งมวลที่ลูกได้รับนั้น ลูกใคร่ที่จะส่งต่อไปยังคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ที่เป็นที่รักของลูกทุกคน ผู้ทุกข์ร้อน และวิตกกังวลเพราะลูกและเพื่อ ประโยชน์ของลูก ลูกรู้ว่าลูกไม่มีสติเพียงพอในชีวิตประจำวัน ลูกรู้ว่า บุคคลที่รักลูกก็มีความทุกข์ของเขาเอง พวกเขาเป็นทุกข์เพราะว่าเขา ไม่โชคดีพอที่จะมีสภาพแวดล้อมที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ ลูกขอส่งพลังของลูกมอบแด่คุณแม่ คุณพ่อ พี่ชาย พี่สาว น้องชายน้องสาว ผู้ที่เป็นที่รักของลูก สามี ภรรยา ลูกสาว และลูกชาย เพื่อว่า ความเจ็บปวดของพวกเขาจะได้จางคลาย เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยิ้ม และรู้สึกเบิกบานกับการมีชีวิตอยู่ ลูกปรารถนาให้พวกเขาทั้งหมดได้ มีสุขภาพดีและมีความเบิกบาน ลูกรู้ว่าเมื่อพวกเขามีความสุข ลูกก็ จะมีความสุขด้วย ลูกหาได้มีความระคายใจต่อพวกเขาอีกต่อไป ลูกสวดมนต์ภาวนา ขอให้บรรพบุรุษผู้เป็นครอบครัวทั้งทางสายเลือด และทางจิตวิญญาณของลูกได้จดจ่อพลังงานอยู่กับพวกเขา เพื่อ ปกปักรักษาและเกื้อกูลสนับสนุนพวกเขา ลูกรู้ว่าลูกมิได้แบ่งแยกจาก พวกเขา ลูกเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาผู้ที่ลูกรัก

(ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(เสียงระฆัง)

(ลุกขึ้น)


ครั้งที่ ๕ ด้วยความเข้าใจและความการุณย์ ลูกขอกราบคารวะ เพื่อที่ จะสมานรอยร้าวกับผู้ที่ทำให้ลูกเป็นทุกข์ (เสียงระฆัง) (กราบสัมผัสพื้นดิน)


ลูกเปิดหัวใจของลูก และขอส่งพลังแห่งความรัก และความเข้าใจ ไปยังทุกคนที่ทำให้ลูกเป็นทุกข์ที่ทำลายชีวิตของลูก และบุคคลที่ลูกรัก ลูกรู้ ณ บัดนี้ว่า พวกเขาทำให้ตัวเองต้องเผชิญกับทุกข์อันใหญ่หลวง และแบกภาระอันหนักอึ้งไว้ในหัวใจของพวกเขา ด้วยความเจ็บปวด โกรธชัง ลูกรู้ว่าทุกคนที่เป็นทุกข์อย่างนั้นจะทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ด้วย ลูกรู้ว่าพวกเขาโชคไม่ดี ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรักและการดูแล ทะนุถนอม ชีวิตและสังคมได้หยิบยื่นความยากลำบากอย่างมหันต์ให้


พวกเขา พวกเขาถูกกระทำและถูกละเมิด พวกเขาไม่ได้รับการชี้แนะ ในหนทางของการอยู่อย่างมีสติ พวกเขาได้สั่งสมทัศนะผิด ๆ เกี่ยวกับ ชีวิต เกี่ยวกับตัวลูกและเกี่ยวกับพวกเรา พวกเขาได้กระทำผิดต่อลูก และบุคคลที่ลูกรัก ลูกขอสวดภาวนาต่อบรรพบุรุษผู้เป็นครอบครัวทาง สายเลือด ทางจิตวิญญาณของลูก ได้โปรดชี้ช่องต่อบุคคลผู้ทำให้พวกเรา เป็นทุกข์ ชี้ถึงพลังแห่งความรัก และการปกป้องคุ้มครอง เพื่อว่าหัวใจ ของพวกเขาจักสามารถรับเกสรของความรัก และเบ่งบานดังดอกไม้ ลูกขอสวดมนต์ภาวนาให้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลง เพื่อว่าจะได้สัมผัส ความเบิกบานแห่งการดำรงอยู่ เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่น ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไป ลูกเห็นความทุกข์ของพวกเขา และลูก ไม่ต้องการที่จะเก็บความรู้สึกโกรธและเกลียดชังต่อพวกเขาอีกต่อไป ลูกไม่อยากให้พวกเขาต้องเป็นทุกข์อีก ลูกขอส่งมอบพลังแห่งความรัก และความเข้าใจไปยังพวกเขา และขอให้บรรพบุรุษทั้งหมดได้ช่วยเหลือ พวกเขาด้วยเทอญ

(ตามลมหายใจ ๓ ครั้ง)

(เสียงระฆัง)

(ลุกขึ้น)Comments


bottom of page