top of page

คำเชื้อเชิญให้นั่งร่วมกันเพื่อสันติภาพ

คำเชื้อเชิญให้นั่งร่วมกันเพื่อสันติภาพ


น้ำทิพย์แห่งกรุณา

"ขอโปรดทรงเดินร่วมกับลูก เข้าสู่แดนสงคราม เพื่อหยุดการฆ่าฟันและระเบิดที่แผดผลาญ

ขอโปรดทรงเดินร่วมกับลูกเข้าสู่แดนโรคภัยร้าย เพื่อนำน้ำอมฤตแห่งกรุณาและโอสถไปแจกจ่าย”

(บทสวดปลุกต้นธารแห่งความรัก - หนังสือสวดมนต์หมู่บ้านพลัม)

พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งมหากรุณา ทรงปฏิญาณว่าจะมอบการดำรงอยู่ของพระองค์ในทุกที่ที่ความรักไม่ได้รับการรดน้ำและความทุกข์ทรมานกีดกั้นมิให้ผองมนุษย์สามารถเดินเข้ามาหากันและกันได้ พระโพธิสัตว์ผู้นั้นคือใครเล่า? เป็นเธอหรือมิใช่?

ถึงสมาชิกชุมชนแห่งการปฏิบัติอันเป็นที่รักทั้งใกล้และไกล!

เธอคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร คือนักปฏิบัติผู้มีความสามารถในการฝึกมองและฟังอย่างลึกซึ้งถึงความทุกข์ทรมานเช่นนี้และเช่นอื่น ณ ที่นี้หรือ ณ ที่อื่น

ด้วยความรักและเพื่อความรัก เธอและพวกเราทุกคนจึงสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการฝึกเจริญสติและบทเพลงประสานเสียงแห่งมวลมนุษย์ขึ้นมาได้

หมู่บ้านพลัมประเทศไทยขอแบ่งปันสาส์นแห่งความรัก เพื่อบรรเทาทุกข์ที่อยู่รอบตัวเรา ขอเชื้อเชิญทุกท่านได้อ่านและสร้างความกรุณาต่อความทุกข์ของพี่น้องของเรา เราล้วนเป็นลูกของแม่คนเดียวกัน พ่อคนเดียวกัน และเราล้วนเป็นลูกหลานในสายธารแห่งชีวิตทางจิตวิญญาณเดียวกัน การช่วยให้ร่างกายและจิตใจของกันและกันได้ปลอดโปร่งเบาสบายขึ้นคือความรับผิดชอบและเป็นเกียรติของเรา


ด้วยความขอบคุณ

คณะภิกษุภิกษุณีหมู่บ้านพลัมประเทศไทย


************************************************


An Open Letter to President Biden https://bit.ly/toPresidentBiden An Open Letter Calling for Peace https://bit.ly/CallingforPeace
Comments


bottom of page