งานภาวนาสำหรับบุคคลทั่วไป: เราเป็นดั่งกันและกัน

Registration for public retreat: We Inter-Are


กรุณาระบุจำนวนผู้เข้าภาวนา
Please indicate number of retreatant in this application

      จำนวนผู้เข้าร่วมภาวนา/Number of retreatant คน/Person
  การเดินทาง/Transportation
  เดินทางโดยรถบัส/By bus
      ค่าเดินทาง 800 บาท/คน Transportation fee 800 Baht/person
ขึ้นรถที่หน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สถานี BTS ชิดลม หน้าร้านแมคโดนัล)
Meeting point is in front of Amarin Plaza Building at Chidlom BTS station
  เดินทางโดยรถส่วนตัว/By private car แผนที่วังรีรีสอร์ท Map to Wangree Resortหากสมัครท่านเดียว ท่านจะได้รับการจัดให้พักร่วมกับผู้เข้าร่วมงานภาวนาเพศเดียวกัน ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามที่ระบุ ยกเว้นในกรณีครอบครัวจะได้รับการจัดให้พักในห้องเดียวกัน
The applicant will be arranged to stay with other retreatants with same gender.
In exception of family of 3-4 persons which will be arranged to stay together.