top of page

Mother’s Day in Plum Village Tradition

Mother’s Day in Plum Village Tradition

Ngày Vu Lan theo truyền thống Làng Mai


Sat August 26th, 2023

Thứ Bảy ngày 26 tháng Tám năm 2023


Schedule

Chương trình


7:00 Alms-round

7.00h: Khất thực


7.45 Mindful breakfast

7.45h: Ăn sáng trong chánh niệm


8.45 Singing meditation

8.45h: Thiền ca


9.00 Dharma talk

9.00h: Pháp thoại


10.15 Rose Ceremony

10.15h: Lễ Bông hồng cài áo


11:30 Mindful lunch

11.30h: Ăn trưa trong chánh niệm


13.00 Total relaxation

13.00h: Thiền buông thư


14.00 Dharma sharing

14.00h : Pháp đàm


15.30 Walking meditation

15.30h Thiền hành


16.30 End

16.30h: Hoàn mãn


At BIA Bangkok:

Tại Trung tâm lưu trữ Buddhadasa Indapanno, Băng Cốc (Suan Mokkh Bangkok)


Plese kindly Registration:


The activity is organized in Vietnamese with Thai translation

Chương trình bằng tiếng Việt và có thông dịch ra tiếng Thái.

Comments


bottom of page