กลุ่มสังฆะพุทธสาม PDF Print


ความเป็นมา

กลุ่มสังฆะพุทธสาม เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ไปร่วมงานภาวนา "สู่ศานติ สมานฉันท์" ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2550 จ.เชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจ ที่จะสืบเนื่องการปฎิบัติตามแนวของหมู่บ้านพลัมต่อไป จึงรวมกลุ่มจัดตั้งสังฆะน้องใหม่ ขึ้นมา เนื่องจากเวลาที่สมาชิกในกลุ่มสะดวกที่จะมาพบปะ เพื่อเกื้อกูลและหล่อเลี้ยง จิตวิญญาณซึ่งกันและกัน จะเป็นวันธรรมดาหลังเลิกงานมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์ จึงได้ ตกลงนัดหมายให้เย็นวันพุธที่ 3 ของทุกๆ เดือน เป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติภาวนาร่วมกัน และด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มสังฆะน้องใหม่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า "กลุ่มสังฆะพุทธสาม" คือ มาจาก "วันพุธที่ 3" นั่นเอง

วัน-เวลา-สถานที่จัดกิจกรรม

ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน
เวลา 18.30 น. - 20.30 น.
"บริษัท Hats" ชั้น 15 อาคารอัมรินทร์เทาเวอร์ มีทางเชื่อมเข้าอาคารจากสถานี รถไฟฟ้าชิดลม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามทางเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-685 0767

กิจกรรม

ร่วมกันทำให้เวลา 2 ชั่วโมง หลังเลิกงานกลางสัปดาห์ ให้เป็นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ เริ่มด้วยการผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจ เบิกบานไปกับบทเพลงภาวนา, นั่งด้วยความ ตระหนักรู้ในลมหายใจเข้าและออก, สัมผัสชั่วขณะอันประเสริฐกับการก้าวย่างอย่าง ศานติ, ร่วมศึกษาหลักพุทธธรรมจากหนังสือของท่านติช นัท ฮันห์, กราบสัมผัสพื้นดิน, ดื่มชาอย่างมีสติ, ทบทวนศีล, สนทนาธรรมแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติ และอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

คุณปล้อง โทร. 081-345-4849
 

..เราจำเป็นต้องมีชุมชนที่ดี เพื่อช่วยเราต้านทานกระแส แห่งการแบ่งแยกในยุคสมัย ของเรา การมีชีวิตอย่างมีสติ จะป้องกันเรา และช่วยให้เรา เดินไปบนทิศทางแห่ง สันติภาพ ด้วยการสนับสนุน ของเพื่อนในการปฏิบัติ สันติภาพย่อมมีโอกาสเกิดขึ้น ได้ ..

จากหนังสือ "ปลูกรัก"
ติช นัท ฮันห์