ลงทะเบียนงานภาวนาครอบครัวและบุคคลทั่วไป
วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

Family Retreat
at Phuanya Resort Khao Yai located at Thanarat Road, Pak Chong, Nakorn Ratchasima 11 – 15 April 2020กรุณาระบุจำนวนผู้เข้าภาวนา
Please indicate number of retreatant in this application

      จำนวนผู้ใหญ่/Adult คน/Person
  จำนวนเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี Children age between 6 - 12 years คน/Person
  การเดินทาง/Transportation
  เดินทางโดยรถบัส/By bus
ค่าเดินทาง 800 บาท/คน
Transportation fee 800 Baht/person
ขึ้นรถที่ ปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้า
in the PTT Gas Station, near Sanam Pao BTS station
  เดินทางโดยรถส่วนตัว/By private car แผนที่ภูรัญญา รีสอร์ท Phuanya Resort map : 
OR GPS 14.6364485, 101.4116085
 


ผู้สมัครจะได้รับการจัดให้พักร่วมกับ ผู้เข้าร่วมงานภาวนาเพศเดียวกันท่านอื่นๆ (ห้องละ 2 คน)
ยกเว้น ในกรณีครอบครัวที่มีสมาชิก 2-3 คน จะได้รับการจัดให้พักในห้องเดียวกัน หรือ พักรวมผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 1 คน
The applicant will be arranged to stay with other retreatants with same gender.
In exception of family of 2-3 persons which will be arranged to stay together.