DOM @BIA 30 Dec 2017 PDF Printเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 


หมู่บ้านพลัมประเทศไทย ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ปฏิบัติร่วมกันในวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่นี้ สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย จะได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายเป็นกรณีพิเศษจากภิกษุณี Chan Duc (True Virtue)  ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพุทธศาสนาประยุกต์แห่งยุโรป (Europe Institue of Applied Buddhism - EIAB) ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเยอรมันี


กำหนดการ

วันที่   30 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 16.00 น

07.00 น. ตักบาตรอาหารแห้งเจ (งดนมและผลิตภัณฑ์จากนม)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกันในความเงียบ

09.00 น. ฟังธรรมจากพระภิกษุณี Chan Duc (True Virtue) อธิการบดีสถาบันพุทธศาสนาประยุกต์แห่งยุโรป

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันในวิถีแห่งสติ

13.00 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 

14.00 น. สนทนาธรรม

15.30 น. เดินในวิถีแห่งสติ


ไม่มีค่าใช้จ่าย


ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2kbTaev